Entreprenadsformer - NDC el & styrteknik

Go to content

Main menu:

Entreprenadsformer

Tjänster
Totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad

De olika entreprenadformerna kan i stora drag beskrivas så här:
Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.
Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör - generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.
Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Den enklaste formen - två kontrakt - innebär att du köper själva huset av ett företag och anlitar ett annat för projektering och byggarbeten. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare.
Ibland används dessa benämningar på annat sätt i branschen. Det viktiga för dig är att ha koll på hur många parter som är inblandade i bygget och vad varje avtal innebär.

Totalentreprenad - ett kontrakt
Totalentreprenad kan se ut på två sätt:
1) Kontraktet tecknas med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete.
eller
2) Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.
I båda fall har du som byggherre alltid ansvar för att samhällets krav och regler följs.
Tänk även på att kostnader för eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning och liknande ("exploateringskostnader"), liksom pantbrevskostnad och räntekostnad ("byggherrekostnader") tillkommer utöver det du ska betala för huset och byggarbetena.
Rent praktiskt kan totalentreprenören ta hand om vissa av dessa arbeten och tillståndsansökningar. Då måste du avtala särskilt om detta.

Byggsamråd och kvalitetsansvarig
Oavsett vad du avtalar med entreprenören är det viktigt att du själv deltar vid byggsamråd och får tydligt klart för dig vilka krav byggnadsnämnden i din kommun ställer på det hus du ska bygga.
Som byggherre ska du också utse en kvalitetsansvarig, vars uppgift är att hålla ett vakande öga över kontrollerna av husets tekniska egenskaper. Den kvalitetsansvarige ska vara fristående från alla andra i byggprocessen och tillräckligt kunnig för att kunna hjälpa dig att fullgöra dina skyldigheter enligt plan- och bygglagen. Den du anlitar ska ha så kallad riksbehörighet eller vara godkänd av byggnadsnämnden för ditt bygge.
En lista på riksbehöriga kvalitetsansvariga finns på Boverkets webbplats, se Register över riksbehöriga kvalitetsansvariga.
Läs också Boverkets broschyr "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?", se "Bygglov med mera".

Delad entreprenad - två kontrakt
En delad entreprenad kan innebära att du bara har två kontrakt. Köper du ett färdigt hus föreslår ofta husföretaget ett visst byggföretag, som de förmedlar erbjudanden från. Sådana byggföretag kan vara kunniga i just den husfabrikantens konstruktioner. Men tänk på att det fortfarande är fråga om två kontrakt med två olika parter. Du kan alltså inte kräva ansvar av husfabrikanten om det skulle uppstå problem med byggmästaren.
En delad entreprenad med två kontrakt kan också fungera så att en byggentreprenör förmedlar ett köp mellan dig och en husfabrikant och sedan utför arbetet.Delad entreprenad - flera kontrakt
Delad entreprenad på flera parter innebär att du träffar separata avtal med olika entreprenörer, som byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör, olika hantverkare och så vidare.
Ibland erbjuder sig husföretagen att se till att alla kontrakt blir upprättade. Men det är du som köpare som ska underteckna dem.
Eftersom entreprenörerna inte har några avtal med varandra måste du själv se till att arbetena samordnas. Eventuellt kan du avtala med någon om att vara samordningsansvarig. Den lämpligaste för detta är byggentreprenören, som är på byggplatsen den mesta tiden.

Totalentreprenad - fördelar och nackdelar
Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det är enklare och kräver mindre arbetsinsats av dig.
Samtidigt är du beroende av ett enda företag. Går entreprenören i konkurs kan du förlora allt - om du inte har rätt försäkringar. Det gäller alltså att veta vem du skriver avtal med. Du kan till exempel fråga hos kronofogdemyndigheten om företaget har några skulder. Hos Bolagsverket (som är en del av det som tidigare hette Patent- och registreringsverket) kan du få ytterligare information om företaget.

Generalentreprenad - fördelar och nackdelar
Med generalentreprenad har du större möjligheter att påverka utformningen av huset i samarbete med en arkitekt eller byggnadsingenjör. Därefter kan du begära in offerter från olika byggmästare och husfabrikanter.
En fördel är att du kan anlita mindre byggföretag än sådana som åtar sig totalentreprenader.

Delad entreprenad - fördelar och nackdelar
Om du är byggkunnig och själv vill ta ansvar för projektet kan det vara lämpligare att dela entreprenaden på flera parter. Du kan till exempel köpa byggmaterial från olika företag och utföra vissa arbeten på egen hand.
En delad entreprenad innebär både större frihet och mer ansvar. En viktig ansvarsfråga är arbetsmiljön. Här har alla inblandade arbetsgivare ett ansvar. Men någon ska vara samordnande. Om du som byggherre inte har tillräcklig sakkunskap ska du överlåta detta till någon av entreprenörerna.
Om du tänker arbeta med bygget själv, eller ta hjälp av någon annan än entreprenörerna, behöver du teckna en särskild olycksfallsförsäkring.
Anlitar du någon som inte har firma med F-skattesedel kan du bli betraktad som ansvarig för att denne betalar skatt.

"Lösvirkeshus"
När du bygger ett lösvirkeshus är normalt ingen husfabrikant inblandad. Åtminstone inte i högre grad än som leverantör av takstolar eller liknande.
I övrigt gäller samma som ovan. Du kan alltså ha olika entreprenadformer, det vill säga skriva avtal med en eller flera entreprenörer eller själv ta hand om vissa arbeten.
Det viktiga är att klarlägga vem som har ansvar för vad. Det kan bli både besvärligt och dyrt att reda ut ansvarsfrågor i efterhand. Se därför till att få tydliga, skriftliga kontrakt.
Kontrakten bör vara så utförliga att gränserna mellan olika entreprenörers ansvarsområden - och dina egna - framgår så långt som möjligt.   Källa: Konsumentverket.se - 060705
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu